Kulturněhistorická studia

khs banner velky

Nový studijní obor:

 • Studijní obor: Kulturněhistorická studia
 • Studijní program: B 7105 Historické vědy
 • Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
 • Standardní doba studia: 3 roky (6 semestrů)
 • Forma studia: prezenční

Studijní plán

Co studiem oboru získáte?

 • kvalitní a atraktivní odborné vzdělání v oblasti managementu kultury, spisové služby a péče a nakládání s dokumenty
 • kompetence ve sféře komunikaci a public relations, fundraisingu, správy dokumentů, projektové administrativy a řízení lidských zdrojů
 • možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu na vysokých školách v ČR i v zahraničí
 • interdisciplinární vhled do problematiky středoevropské kultury, dějin společnosti střední Evropy, kulturního managementu a péče a nakládání s dokumenty
 • praktické dovednosti v rámci odborných praxí (např. Muzeum Vysočiny Třebíč, Národní památkový ústav v Telči, WIFI Czech Republic, Moravský zemský archiv Brno, Kraj Vysočina, Forschungzentrum für historische Minderheiten in Wien, International centre for archival research, Rakousko, Niederösterreichisches Landesarchiv)
 • schopnosti aktivně využívat informační a komunikační technologie a elektronické informační zdroje
 • prohloubení komunikačních dovedností v cizím jazyce

Charakteristika studijního oboru:

Studijní obor vychází z potřeb regionu a poptávky trhu práce. Kulturněhistorická studia jsou zaměřena na oblast dějin společnost, kultury a komunikace. Studenti získají dovednosti z oblasti péče a nakládání s dokumenty (zejména elektronickými a listinnými) a jejich správou, naučí se pracovat s prameny, dokumenty a záznamy různého charakteru. Bakalářský obor je připraví pro práci v organizačních aktivitách a komunikaci v komerční a neziskové sféře v oblasti kultury. Vyučující jsou renomovaní akademičtí pracovníci a zkušení odborníci z praxe, kteří umí studentům předat své zkušenosti a poznatky z reálného fungování organizací, institucí a firem. Výuka je postavena na praktických činnostech s cílem připravit absolventy na reálný trh práce.

Kde se uplatníte?

 • ve veřejnoprávních i soukromoprávních kulturněhistorických institucích (zejména galerie, výstavní síně, produkční agentury, muzea, knihovny, archivy), v útvarech vzdělávání zájmových, společenských, i politických organizací;
 • v oborech založených na mediální práci (zejména žurnalistika, televize, rozhlas, reklamní a PR agentury);
 • v oblasti státní správy a samosprávy (např. městská kulturní střediska, odbory kultury, při přípravě regionálních strategií rozvoje kultury, v projektovém managementu);
 • v neziskových organizacích zaměřených na péči o již existující historické a kulturní dědictví a na vytváření nových aktivit (např. filmové a hudební festivaly);
 • v regionálních státních institucích (na úrovni krajů) vyvíjejících aktivity v oblasti přeshraniční spolupráce (regionální rozvoj, regionální fundaising);
 • v nadační sféře;
 • v komunikačních a poradenských službách (zejména projekčního a realizačního charakteru);
 • v domácích státních a soukromých institucích poskytujících informační a orientační podporu pro domácí a zahraniční subjekty usilující o působení v regionu;
 • v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na tvorbu nabídky a realizaci kulturně-poznávacích projektů v regionu střední Evropy (delegát cestovní kanceláře, programový koordinátor cestovní kanceláře).

 khs banner dlouhy

Partneři