Projekty a granty

Projekty řešené na ZMVŠ

V této sekci najdete informace o aktuálních a ukončených projektech tvořených Západomoravskou vysokou školou v Třebíči.

Odkazy

 


Aktuální projekty


 

nadace-cez-cmyk

Inovace studijního oboru Udržitelný rozvoj regionu a krajiny

Trvání projektu: 2013–2014

Cílem projektu je inovace a rozvoj studijního oboru Udržitelný rozvoj regionu a krajiny, zejména vytvoření studijních opor (v tištěné i elektronické podobě) pro kombinovanou formu studia, nákup odborné literatury a marketing zasílený na propagaci environmentálního studia v regionu.

projekt HradecTranskulturní komunikace a realizace výuky v anglickém jazyce

Trvání projektu: 2012–2014

Cílem projektu je zkvalitňování studia oboru Transkulturní komunikace a realizace výuky v anglickém jazyce. Obor Transkulturní komunikace vznikl jako odpověď na současné výzvy ve světě, jako jsou migrace, globalizace, setkání subkultur. Tento obor byl akreditován v českém a anglickém jazyce. Nové nároky na uskutečnění transkulturního dialogu vyžadují neustálé prohlubování získaných poznatků. Transkulturní komunikace překonává parciálnost multikulturního konceptu, tím že hledá společnou platformu, která je podmínkou vzájemného dialogu a soužití odlišných kultur. Projekt významným způsobem podpoří zkvalitňování studia formou praktických exkurzí v terénu, přípravou studijních materiálů a odborných publikací, zapojením odborníků ze zahraničí a zvýšením odborný kompetencí akademických pracovníků.

Hlavním řešitelem projektu je Univerzita Hradec Králové. Západamoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. je jedním z partnerů, který řeší dílčí úkoly v rámci realizace celého projektu.


OMEGATAČR

„Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment“

Hlavním řešitelem projektu realizovaného v rámci programu OMEGA vyhlášeného Technologickou agenturou České republiky na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. participuje na realizaci projektu při zajištění terénního výzkumu, sběru a vyhodnocení dat. 


 Ukončené projekty


 

logo Benediktini

 Benediktini: život – historie – současnost

Projekt vytvořil podmínky pro obnovení česko-rakouských kontaktů a vazeb na odborné úrovni. Započatá diskuse o společné historii a kulturním dědictví se stala platformou pro další spolupráci, výměnu zkušeností a poznatků a zvýšení mobility a cestovního ruchu v příhraničních oblastech.
Výstupem projektu bylo uspořádání mezinárodní vědecké konference při příležitosti výročí 910 let od založení benediktinského kláštera v Třebíči.

Důležitým přínosem projektu bylo vydání odborné monografie v českém a německém jazyce, která získala ocenění "Nejlepší kniha Vysočiny" na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodu.


 

Síť pro vzájemné zvyšování kvality v dalším vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0028 

Projekt EDUNET-Q byl zaměřen na vytvoření uceleného regionálního systému zvyšování kvality poskytování dalšího vzdělávání v kraji Vysočina. Základem bylo vytvoření sítě subjektů poskytujících další vzdělávání, v rámci kterého vznikne systém sledování, porovnávání a zlepšování kvality dalšího vzdělávání v regionu. Tým odborníků kooperoval na vytvoření standardu kvality pro zavádění, sledování a srovnávání úrovně kvality. Systém řízení kvality byl poté implementován a pilotně prověřen u členů sítě tak, aby mohl být spuštěn systém sledování a vzájemného porovnávání kvality služeb u dalších subjektů poskytujících další vzdělávání v kraji Vysočina a síť dále úspěšně rozvíjena. Dále byl vytvořen a spuštěn web portál s nástrojem pro plánování aktivit a sdílení best practices v síti. Projekt byl primárně určen pro cílovou skupinu pracovníků vzděl. institucí.

Stránky projektu: http://edunet.via-alta.cz/


 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Západomoravská vysoká škola Třebíč uspěla s podáním projektu „Business english on-line“. V rámci dotačního řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Podpory nabídky dalšího vzdělávání, získala ZMVŠ finanční prostředky ve výši 3,4 mil. korun pro realizaci projektu e-learning obchodní angličtiny. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zahájení projektu se uskutečnilo v červnu 2010, dle časového harmonogramu by měl být projekt ukončen v červnu 2012.

Partnerem projektu bylo občanské sdružení TreMediaS, které se podílelo na spoluvytváření realizačního týmu několika odbornými pozicemi: koordinátora partnera, e-learning manažera obchodní angličtiny a dvěma lektory odborné angličtiny.

Cílem projektu bylo vytvořit pro cílovou skupinu dospělých vzdělávací produkt v podobě kurzu obchodní angličtiny založeném na kombinaci e-learning výuky s přímou výukou. Projekt směřoval ke zvýšení konkurenceschopnosti osob na trhu práce v kraji Vysočina.

Přidanou hodnotou projektu byla přenositelnost kurzu obchodní angličtiny v prostoru i čase, kurz je nabízen široké veřejnosti v rámci udržitelnosti klíčových aktivit i po ukončení projektu.


INNOTRAIN IT (INNOvation TRAINing IT Central Europe)

ZMVŠ Třebíč, o. p. s. byla partnerem projektu INNOTRAIN IT.

Délka trvání projektu:  1.1.2010 – 31.12.2012 (36 měsíců)
Zaměření projektu: Projekt byl zaměřen na zefektivnění práce v malých a středních firmách (SMEs) ve sféře užívání informačních technologíí, které jsou klíčovou oblastí pro inovaci.  Důraz byl kladen na zlepšení systému tzv. IT Service Management (ITSM), který řídí samotné IT systémy, posiluje inovační procesy (např. eProcurement) a inovační produkty (např. client service). Projekt obecně přispěl ke zvýšení povědomí o ITSM a k překonání inovačních bariér ve firmách v oblasti Střední Evropy. Vše bylo založeno na spolupráci mezi komplementárními partnery a regiony, a to pomocí výměny zkušeností, transferu znalostí, rozvoje inovačních tréninkových metod a začlenění nadnárodní webové tréninkové platformy.


Klíč k úspěchu na trhu práce a možnosti vstupu na VŠ

 

ZMVŠ Třebíč, o. p. s. byla partnerem projektu Soukromé vyšší odborné školy sociální, o. p. s. Jihlava - Klíč k úspěchu na trhu práce a možnosti vstupu na VŠ - reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/13.0019.

 

Cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost studentů SVOŠS na trhu práce a spoluprací s partnerskými organizacemi posílit a rozšířit jejich znalosti a kompetence. Časový harmonogram projektu: leden 2010 - prosinec 2012.


 loga_projektu

Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina

Oficiální webové stránky projektu

ZMVŠ Třebíč, o. p. s. byla řešitelem projektu Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina.  Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Do projektu byly zapojeny školy: Gymnázium Třebíč, Gymnázium Pacov a Střední škola stavební Jihlava.

Cílem projektu bylo zvýšit kompetence žáků v používání ICT jako běžného pracovního nástroje pro další studium či zaměstnání. Projekt měl za cíl vytvořit metodiku pro učitele, naučit je vytvářet výukové moduly (e-learningové výukové materiály) a tyto moduly používat ve výuce s využitím dodaných PC. Žáci využívali notebooky a  telekomunikační službu zpřístupňující různé informační zdroje.


Podnikatelské inkubátory 

ZMVŠ Třebíč, o. p. s. byla partnerem projektu výstavby a provozu podnikatelských inkubátorů v rámci okresu Třebíč.
Jednalo se o 8 nemovitostí zajišťujících prostory a služby pro začínající a inovační podnikatele.


 Zracování metodiky hodnocení projektů rozvoje ICT v organizacích zřizovaných krajem Vysočina.

ZMVŠ Třebíč, o. p. s., byla přidělena na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky malého rozsahuna služby zakázka "Zpracování metodiky hodnocení projektů rozvoje ICT v organizaích zřizovaných krajem Vysočina".

Partneři