Udržitelný rozvoj regionu a krajiny 

urrk banner velky

 • Studijní obor: Udržitelný rozvoj regionu a krajiny
 • Studijní program: B 1601 Ekologie a ochrana prostředí
 • Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
 • Standardní doba studia: 3 roky (6 semestrů)
 • Forma studia: prezenční

Studijní plán

Co studiem oboru získáte?

 • kvalitní odborné vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje regionu a technologií odpadového hospodářství
 • možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu na vysokých školách doma i v zahraničí
 • vzdělání v environmentálních, biologických, technických a ekonomických disciplínách a odpovídající teoretické, praktické i metodologické dovednosti a znalosti z oblastí krajinné ekologie a ochrany životního prostředí, zemědělství, energetiky, dopravy, ekonomie, managementu, práva
 • praktické dovednosti v rámci odborných praxí na renomovaných pracovištích v regionu (např. TTS Třebíč, ZERA Náměšť nad Oslavou, Chaloupky o.p.s.)
 • schopnosti aktivně využívat informační a komunikační technologie a elektronické informační zdroje
 • prohloubení komunikačních dovedností v cizím jazyce
  osvojení si principů a metod vědecké práce a následného zhodnocení informací
 • větší vhled do problémů založených interdisciplinárně a lepší vybavenost pro jejich řešení
 • samostatnost při realizaci vědeckého výzkumu včetně základních znalostí projektového managementu
 • schopnost prezentovat výsledky svého výzkumu před odbornou i laickou veřejností

Kde se uplatníte?

 • v podnikatelském sektoru - ve firmách, jejichž předmět podnikání má přímý vliv na životní prostředí (technický pracovník v provozu bioplynových stanic, kompostáren, zemědělských podniků apod., podnikový ekolog, pracovník v rozvojových agenturách, v poradenských službách poskytujících expertní služby přímo zaměřené na životní prostředí)
 • ve veřejné správě (pracovník referátů životního prostředí výstavby, regionálního rozvoje, územního plánu, správy územně informačních systémů na obecních, městských a krajských úřadech)
 • v občanském sektoru (např. neziskové organizace, organizace zaměřené na ochranu životního prostředí)
 • v projektovém a grantovém managementu (podíl na utváření regionální environmentální politiky a přípravě regionálních projektů a programů rozvoje)
  v médiích při kvalifikovaném hodnocení a prezentování informací týkajících se udržitelného rozvoje a životního prostředí.
 • Do uplatnění se také promítne to, jakou specializaci si absolvent v závěru studia zvolil. Modulární systém nabízí celkem tři specializace (ochrana životního prostředí - udržitelný rozvoj regionu - technologie odpadového hospodářství) a řadu výběrových přednášek. 

Charakteristika studijního oboru:

Studijní obor poskytne studentovi znalosti, dovednosti a způsobilosti v problematice udržitelného rozvoje regionu a krajiny. Ta je fenoménem pevně spjatým s působištěm školy v Kraji Vysočina. Výsledná celková podoba i členění studia oboru také zohledňuje nabízené možnosti zakotvení ve spolupráci s relevantními institucemi v regionu.

Ve studijním plánu je akcentována jak praktická, tak i teoreticko-metodologická vybavenost studentů. Z metodologického a metodického hlediska je uplatňována potřebná škála výzkumných metodik a postupů, které odpovídají aktuálním výsledkům poznání i badatelskému profilu odborníků, kteří se na realizaci studijního oboru podílí. Prostřednictvím konkrétních případů i zobecněných principů dochází k systematickému seznámení studenta s dopady chování (nejen ekonomických) subjektů na životní prostředí a možnostmi ovlivňování těchto dopadů ze strany fyzických i právnických osob.

Studium je vhodné pro absolventy středních zemědělských škol, středních průmyslových škol, technických lyceí a všeobecných gymnázií. V první části studia student absolvuje blok povinných předmětů společného teoretického základu a oborové předměty povinné. Závěrečný ročník je ve studijním plánu rozčleněn do 3 modulů dále rozvíjejících základní odborné znalosti studenta z jedné z hlavních konkrétních oblastí studia (Ochrana životního prostředí – Monitoring regionálních struktur a procesů – Techniky a technologie odpadového hospodářství). Z těchto modulů student absolvuje povinně vždy jeden. Smyslem této koncepce je to, aby bylo studium realizováno v těsné návaznosti na absolvovanou praxi a aby se student aktivně zapojil do utváření svého výstupního kompetenčního profilu. Systém dále posiluje připravenost studenta pro začlenění do pracovního procesu a pro případné navazující studium. Na trh práce vstupuje absolvent jako nositel klíčových disciplín oboru a současně díky absolvování modulu i s prohloubenou specializací a schopností plnohodnotného odborného působení v příslušné oblasti. Závěr studia tvoří státní závěrečná bakalářská zkouška. Tu tvoří obhajoba bakalářské práce a ústní závěrečná zkouška. Její tematické oblasti vycházejí ze společného oborového základu a z obsahu konkrétního absolvovaného modulu. V optimálním případě téma bakalářské práce odráží obsah zvoleného modulu a praxe absolvované ve 4. semestru.

Profil absolventa studijního oboru:

Absolvent bude vybaven potřebným teoretickým přehledem v environmentálních, biologických a technických disciplínách souvisejících s problematikou péče o krajinu a udržitelný rozvoj regionu. Současně bude vybaven základními předpoklady pro participaci na souvisejících odborných činnostech, resp. bude disponovat nezbytnými teoretickými, metodickými i praktickými dovednostmi a znalostmi, primárně z oblasti krajinné ekologie a ochrany životního prostředí, ale také z dílčích oblastí zemědělství, odpadového hospodářství, energetiky a dopravy. Absolvent bude schopen na základě svých vědomostí analyzovat potřebná data a modelovat různé procesy s dopadem do jednotlivých složek životního prostředí a své poznatky bude moci uplatnit v širším interdisciplinárním kontextu. Absolvent bude připraven aktivně využívat informační a komunikační technologie a pracovat s elektronickými informačními zdroji. Současně bude schopen aktivní komunikace v cizím jazyce a formulovat a prezentovat vlastní odborné názory.

Absolvent:

 • bude moci své znalosti a dovednosti o udržitelném rozvoji krajiny a regionu (včetně stavu a perspektiv jeho jednotlivých systémů) uplatnit při samostatném podnikání, týmové spolupráci, organizování činností, participaci na řešení projektů, v oblasti odborného poradenství;
 • bude připraven analyzovat a indikovat podmínky pro život v různých sídelních typech z hlediska udržitelného rozvoje, podílet se aktivně na řešení problémů spojených s udržitelným zemědělstvím, dopravní obslužností, zajištěním energií, odstraněním a zpracováním odpadů;
 • na základě provádění monitoringu znečišťujících látek v půdě, vodě a ovzduší bude schopen klasifikovat výsledky měření a sběru dat, a následně navrhnout řešení možných dopadů na jednotlivé složky životního prostředí;
 • bude schopen vyhodnotit negativní důsledky provozu výroby energií a produkce odpadů na životní prostředí a navrhovat základní opatření pro jejich minimalizaci s ohledem na regionální specifika (zejména v oblasti právní úpravy životního prostředí a jeho ochrany identifikuje shody, resp. neshody s platnou legislativou);
 • bude kvalifikován pro působení v oblasti odpadového hospodářství, tj. na pracovních pozicích (např. technik, podnikový ekolog, vodohospodář, odpadový hospodář apod.) v trojúhelníku „původce odpadů – provozovatel systému nakládání s odpady – výrobce technologie“.

 urrk banner

Partneři